Đầu đo khí SC-CO Carbo Balan

Đầu đo khí CO hầm lò

Model: SC-CO/s
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: Tần số
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Ứng dụng: Đo khí CO
Môi trường: Hầm lò