Đầu đo khí mê tan trong hầm lò SC-CH4 Carbo Balan

Đầu đo khí mê tan hầm lò

Model: SC-CH4
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: Tần số
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Khí đo : Mê tan CH4
Môi trường: Hầm lò