Đầu đo tốc độ gió MPP Carbo Balan

Đầu đo tốc độ gió hầm lò

Model: MPP-F, MPP-U-F
Hãng:  Carbo – Balan
Danh mục: Lắp cố định
Tín hiệu: Tần số
Đạt chuẩn: I M1 Exia IMa
Ứng dụng: Đo tốc độ gió
Môi trường: Hầm lò